JoyLoveReynolds:

Solve for x. x2 = 36 -36, 36 -18, 18 -6, 6 -3, 3

fredo:

C