JoyLoveReynolds:

Solve for x. 2x2 − 4x = 0 0, -4 0, -2 0, 2 2, 4

fredo:

C