JoyLoveReynolds:

Solve for x. x2 = 64 -4, 4 -8, 8 -32, 32 -64, 64

fredo:

B