JoyLoveReynolds:

Solve for x. x2 = 16 -4, 4 -8, 8 -16, 16 -32, 32

fredo:

A